Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg

Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg

Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương I)

Chương I - Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương II)

Chương II - Quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương III)

Chương III - Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương IV)

Chương IV - Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương V)

Chương V - Tổ chức thực hiện

Thông tư số 128/2014/TT-BTC

Hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Thông tư số 212/2013/TTLT-BTC-BQP

Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư liên tịch số 206/2013/TTLT-BTC-BCA

Hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân

Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương I

Những quy định chung về người nộp thuế,các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, kỳ tính thuế

Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương II

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú

Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương III

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú

Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương IV

Đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế

Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương V

Điều khoản thi hành và các phụ lục kèm theo. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008,...

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 78/2011/TT-BTC

Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp

Thông tư số 12/2011/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Thông tư số 175/2010/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật